Được tạo ra để Jailbreak!

Trực tuyến từ năm 2015
Xem Repo
Hơn 2500 tệp hiện có sẵn!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bằng cách sử dụng ứng dụng Android Thư viện bẻ khóa, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng. Apple, iOS, iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Tv có bản quyền đối với Thư viện bẻ khóa của Apple không có cách nào được liên kết, tài trợ hoặc xác nhận bởi Apple. Nhà phát triển không chịu trách nhiệm về pháp lý có thể xảy ra khi sử dụng phần mềm này. Tương tự đối với các nhà phát triển đã tạo ra các bản jailbreak
Cửa sổ bật lên chỉ là nguồn thu nhập để duy trì hoạt động của trang web, vì vậy tôi xin lỗi

Những ấn bản mới nhất!

Repo - Vi

Share this
Jailbreak Library
Skip to content
Send this to a friend